Προσωπικά Δεδομένα – Πολιτική Απορρήτου

 

Η προστασία των δεδομένων αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας για την εταιρεία του Παναγιώτη Τρύφωνος (www.colorexperts.gr) η οποία συμμορφώνεται με την τρέχουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Αναλαμβάνουμε τις παρακάτω δεσμεύσεις:

 1. Διαφάνεια: Η Πολιτική δεδομένων μας θα παραμείνει το μοναδικό μέσο περιγραφής των μεθόδων που εφαρμόζουμε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Παράλληλα, ωστόσο, θα παρέχουμε δυνατότητες παροχής συγκατάθεσης για νέους και υπάρχοντες πελάτες και παραλήπτες ενημερώσεων μας, ειδοποιήσεις εντός των προϊόντων και λύσεων που διαφημίζουμε καθώς και εκστρατείες επιμόρφωσης των τελικών πελατών μας.
 2. Έλεγχος: Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πελάτες και παραλήπτες ενημερώσεων μας δυνατότητες ελέγχου του τρόπου χρήσης των δεδομένων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρέχουμε πάντα την δυνατότητα άσκησης του «δικαιώματος στη λήθη» (right to be forgotten).
 3. Λογοδοσία: Είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές μας και έχουμε καθιερώσει Αρχές Διασφάλισης Απορρήτου που επεξηγούν το σκεπτικό μας σε ό,τι αφορά την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων. Το νομικό μας τμήμα έχει τακτικές συναντήσεις με ρυθμιστικές και νομοθετικές αρχές, καθώς και με ειδικούς σε θέματα απορρήτου, προκειμένου να παραμένουμε άκρως ενημερωμένοι και να κάνουμε τις απαιτούμενες προσαρμογές, όπου χρειάζεται.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι εκείνος που καθορίζει τους «στόχους» και τα «μέσα» για κάθε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

 1. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα συμμόρφωσης που θα καλύπτουν τον τρόπο συλλογής των δεδομένων, τους σκοπούς χρήσης τους και το χρονικό διάστημα διατήρησής τους, και θα διασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τηρούμενα δεδομένα.

Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων: Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων είναι εκείνος που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Επίσης, περιπτώσεις που αφορούν άμεσα τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων οφείλουν να τους δεσμεύουν, ώστε να διασφαλίζουν την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων.

Παρότι η εταιρεία διαχειρίζεται τις περισσότερες από τις υπηρεσίες του ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ενεργεί και ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της συνεργασίας του με επιχειρήσεις. Όταν η εταιρεία  επεξεργάζεται δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό σας, η επιχείρησή σας πρέπει να έχει τη δική της νομική βάση επί της οποίας θα επεξεργάζεται και θα κοινοποιεί δεδομένα σε εμάς

 1. Εισαγωγή – Υπεύθυνος Επεξεργασίας

H www.colorexperts.gr αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μελών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κανονισμός 2016/679 και εφαρμοστικός νόμος, Ν. 3471/2006). Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρίας μας. Ο επισκέπτης ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται εδώ, εφόσον δε εξακολουθεί να κάνει χρήση, σημαίνει ότι τους αποδέχεται και συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αποκλειστικά και μόνο o Παναγιώτης Τρύφωνος , ο οποίος εδρεύει  στην οδό Β. Λάσκου 38 & Χρεμωνίδου – Παγκράτι.

 1. Συλλογή πληροφοριών και χρήση πληροφοριών

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία;

Η Εταιρεία µας είναι ο αποκλειστικός κύριος, κάτοχος και νοµέας των πληροφοριών που συλλέγονται στο χώρο μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουµε δεν πρόκειται µε κανέναν τρόπο να πωληθούν ή δοθούν σε τρίτους, η δε χρήση αυτών περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο σε ό,τι περιγράφεται στο παρόν.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνον όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται από τους χρήστες με τη συμπλήρωση και υποβολή οποιασδήποτε φόρμας ή της ιστοσελίδας, με την οποία συναινούν εν γνώσει τους στην καταχώρισή τους σε βάση δεδομένων της Εταιρείας.

Ειδικότερα, αντικείμενο επεξεργασίας τυγχάνουν τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης / ταυτοποίησης του χρήστη:

 • ονοματεπώνυμο,
 • διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας),
 • τηλέφωνο επικοινωνίας
 • e-mail
 • Διεύθυνση IP αν πρόκειται για την ιστοσελίδα
 • κάθε πληροφορία και επικοινωνία που παρέχει ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

και σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την έκδοση τιμολογίου,

 • επαγγελματική δραστηριότητα,
 • Αριθμό Φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) και
 • Δ.Ο.Υ.

Επίσης, κάθε σύμβαση που καταρτίζεται με την Εταιρεία μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου καταχωρείται σε αρχείο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να καταχωρηθούν τα παραπάνω δεδομένα, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή του και η χρήση των συνδρομητικών υπηρεσιών της εταιρίας μας. Για το λόγο αυτό, η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Γιατί συλλέγει η Εταιρεία τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται; (Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων)

Οι σκοποί επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένων είναι η προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, η διαχείριση του πελατολογίου και των δεδομένων των προμηθευτών μας (πελατολόγιο-προμηθευτές), όπως επίσης την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που σας παρέχει η εταιρεία .

Συγκεκριμένα:

 • Η συλλογή της διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου του χρήστη γίνεται για την αποτροπή επιθέσεων και για τη διασφάλιση της ιστοσελίδας και των λογαριασμών των χρηστών των προσφερομένων υπηρεσιών.
 • H συλλογή των «cookies» από τον χρήστη γίνεται με σκοπό την διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.
 • Για τον σκοπό της τιμολόγησης: Η συλλογή ονόματος, επωνύμου, επωνυμίας (όταν ο χρήστης είναι νομικό πρόσωπο), επαγγέλματος, αρμόδιας Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ., διεύθυνσης, του τηλεφώνου και του fax.
 • Για το σκοπό της αποστολής εμπορευμάτων και υπηρεσιών: Η συλλογή ονόματος, επωνύμου, επωνυμίας (όταν ο χρήστης είναι νομικό πρόσωπο), διεύθυνσης, τηλεφώνου, fax και e-mail.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Για τους σκοπούς αποστολής εμπορευμάτων και υπηρεσιών αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τους σκοπούς της καταχώρησης, κατά τα προεκτεθέντα, είναι οι συνεργαζόμενοι με την εταιρεία μεταφορικές εταιρίες – οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται εκτός της Ε.Ε. όταν πρόκειται για αποστολές στο εξωτερικό εκτός Ε.Ε. δεμάτων και εμπορευμάτων. Γίνεται μνεία ότι σχετικά με τις Η.Π.Α. υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. «Privacy Shield» σχετικά με τη μεταφορά και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που συλλέγονται δεν ανακοινώνονται ούτε διατίθενται περαιτέρω σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση των χρηστών, εκτός από τις προβλεπόμενες στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο περιπτώσεις για άρση του απορρήτου.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η Εταιρεία τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη ή του χρήστη των υπηρεσιών θα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, της παροχής από την εταιρεία υπηρεσιών και για τους σκοπούς της φορολογικής νομοθεσίας και της απόδειξης των συναλλαγών για διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

Επιπλέον, για όσο χρονικό διάστημα η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την προάσπιση εννόμων συμφερόντων μας, μεταξύ άλλων και ενώπιον Δικαστηρίων, και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να συμπληρωθεί η νόμιμη προθεσμία της παραγραφής.

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την Εταιρεία, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης ή της παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη.

Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.
Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

Η εταιρία μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και σε κατάρτιση προφίλ των χρηστών.

Ειδικά όσον αφορά τη διαδικασία χρέωσης του τιμήματος σε περίπτωση επιλογής της καταβολής του μέσω πιστωτικής κάρτας, τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συναπτόντων παραγγελία, διενεργείται από την επιλεγόμενη τράπεζα – πάροχο υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία των ηλεκτρονικών αγορών ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας δεν καταχωρεί ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο, και η εταιρεία δεν λαμβάνει γνώση για οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την πιστωτική κάρτα των χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα συστήματα και τις προδιαγραφές ασφαλείας των υπηρεσιών αυτών, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τις οικείες ιστοσελίδες των παρόχων των υπηρεσιών αυτών.

 1. Διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων

Ο Ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί διακομιστές που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε τρίτες χώρες, εφόσον τούτο είναι τεχνικά απαραίτητο, για την επεξεργασία τους. Ρητά συμφωνείται ότι παρέχετε συγκατάθεση στη διαβίβαση των δεδομένων σε τέτοια περίπτωση.

 1. Διευθύνσεις δικτυακού πρωτοκόλλου (IP: InternetProtocol)

Κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο Internet αποκτά για το χρονικό διάστηµα της δικτυακής σύνδεσής του, µία διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IPaddress). Η δ.δ.π. µαρτυρεί τον παροχέα µέσω του οποίου έχει συνδεθεί ο χρήστης στο Διαδίκτυο και τη προσωρινή ταυτότητα, που έχει δοθεί στον υπολογιστή του για τη σύνδεσή του αυτή κι όσο αυτή διαρκεί. Η ενέργεια αυτή γίνεται αυτόµατα κι ισχύει για όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που είναι συνδεµένοι στο Διαδίκτυο. ‘Οταν ο χρήστης επισκέπτεται τη δικτυακή παρουσίασή µας, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές µας καταγράφουν αυτομάτως την σχετική δ.δ.π. Οι δ.δ.π. δεν αποκαλύπτουν αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο από την εταιρεία µας και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας.

 1. Σύνδεσµοι (hyperlinks)

Στις Σελίδες µας υπάρχουν σύνδεσµοι (hyperlinks) ή διαφημιστικά banner σε άλλες Ιστοσελίδες και δικτυακές παρουσιάσεις, για των οποίων την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ευθυνόµαστε. Συνιστούµε στους χρήστες µας να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, πριν παράσχουν οιανδήποτε πληροφορία ή και στοιχεία επικοινωνίας κι αναγνώρισης τους, σε άλλες Ιστοσελίδες, εκτός της δικτυακής παρουσίασής µας. Το παρόν κείμενο αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αποκλειστικά και µόνο στη δικτυακή παρουσίασή µας.

 1. Ασφάλεια

Η δικτυακή παρουσίασή µας δίνει µεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια των πληροφοριών του χρήστη κι έχουµε λάβει όλα τ’ απαραίτητα µέτρα για να την εξασφαλίσουµε. Κάθε φορά που ο χρήστης αποστέλλει προσωπικά δεδοµένα µέσω των Σελίδων µας, τα δεδοµένα αυτά προστατεύονται τόσο στο δικτυακό (online) όσο και σε µη δικτυακό επίπεδο (off-line). Ειδικά για τους υπολογιστές, που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών των χρηστών της δικτυακής παρουσίασής µας, βρίσκονται σε ειδικό χώρο, όπου η πρόσβασή σε αυτόν είναι δυνατή µόνο σε εγγράφως εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, καταγράφεται και γίνεται χρήση των καλύτερων µέτρων ασφαλείας.

 1. Διαγραφή πληροφοριών

Κατά τη συµπλήρωση αίτησης στη δικτυακή παρουσίασή µας, ο χρήστης, επιλέγοντας σχετικά, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την απαγόρευση χρήσης των στοιχείων του, ειδικότερα δε της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, για σκοπούς πέραν της χρήσης αυτών στις λειτουργίες της δικτυακής παρουσίασής µας. Ο χρήστης επιλέγει σχετικά αν επιθυµεί αυτή την ενηµέρωση στο µέλλον ή όχι, ενώ µπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει την παύση αυτής της ενηµέρωσής του.

 1. Ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία

Η Εταιρία µας περιορίζει την αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων σε παραλήπτες που έχουν εκ των προτέρων συναινέσει στη παραλαβή ηλεκτρονικών µηνυµάτων σχετικών στο περιεχόµενο µε την αντίστοιχη κάθε φορά υπηρεσία, ενώ ο παραλήπτης έχει τη δυνατότητα να διαγραφεί από τον κατάλογο των παραληπτών ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσµο (link), που υπάρχει σε κάθε σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα. Αν παρά την διαγραφή του χρήστη από τον κατάλογο παραληπτών συνεχιστεί η αποστολή των ανεπιθύµητων πλέον ηλεκτρονικών µηνυµάτων σε αυτόν, ο χρήστης καλείται να µας ενηµερώσει σχετικά µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας ή τηλεφωνικά, ώστε να προβούµε στις νόµιµες ενέργειες κατά οποιουδήποτε παραβάτη της πολτικής της εταιρείας µας. Το άρθρο αυτό δεν αφορά τα µηνύµατα που λαµβάνει ο χρήστης στα πλαίσια της σχετικής ενηµέρωσής του.

 1. Ανήλικοι χρήστες

Δεν επιτρέπεται σε ανήλικους χρήστες να κάνουν χρήση των σχετικών αιτήσεων εγγραφής και παραγγελίας, που υπάρχουν στη δικτυακή παρουσίασή µας. Eπίσης, δεν επιτρέπεται να µας αποστείλουν οιασδήποτε µορφής προσωπικές πληροφορίες µέσω email ή ταχυδροµικά ή µέσω τηλε-οµοιοτυπίας ή µε άλλον τρόπο.

Εάν είστε ανήλικος/η κι επιθυμείτε να κάνετε χρήστη των σχετικών αιτήσεων ή να επικοινωνήσετε µαζί µας, παρακαλούµε να ενεργήσετε µε τη βοήθεια των γονέων σας ή των προσώπων που ασκούν τη γονική σας μέριμνα.

 1. Ενηµέρωση για τροποποιήσεις της παρούσας

Εάν το παρόν κείμενο που περιγράφει τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων τροποποιηθεί στο µέλλον, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στη δικτυακή παρουσίασή µας και ο χρήστης µπορεί να αναγνώσει την ισχύουσα πολιτική ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσµο (hyperlink), που υπάρχει στο τέλος κάθε σελίδας της παρουσίασής µας, ώστε να ενηµερωθεί σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση λήψης σχετικής νόµιµης απόφασης για χρήση των αναγνωρίσιµων του χρήστη στοιχείων, πέραν των αναγραφοµένων στη παρούσα περιπτώσεων, όλοι οι εγγεγραµµένοι χρήστες µας θα ενηµερωθούν σχετικά µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και θα δοθεί σε κάθε χρήστη η δυνατότητα συνέχισης ή διακοπής της εγγραφής του, στη περίπτωση, που διαφωνεί µε τις αλλαγές της παρούσας πολιτικής.

Εν κατακλείδι, οι πληροφορίες που συλλέγουµε, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς και µε τους τρόπους, που περιγράφονται στην παρούσα και σε πλήρη εφαρµογή και τήρηση των σχετικών ελληνικών νόµων και ειδικότερα του Ν. 2121/1993 (περί πνευµατικής ιδιοκτησίας), Κανονισμός 2016/679, τις κανονιστικές διατάξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δεδομένων, καθώς και των υπολοίπων αρµοδίων δηµοσίων κι αναγνωρισµένων ιδιωτικών φορέων, που σχετίζονται µε τον σκοπό και το αντικείµενο εργασιών της εταιρείας µας καθώς επίσης και των διεθνών νόµων, όπως έχουν ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο ή ισχύουν έναντι του ελληνικού δικαίου.

Σε κάθε περίπτωση αν θεωρείτε τη παρούσα πολιτική µας ανεπαρκή παρακαλούµε ενηµερώστε µας σχετικά αποστέλλοντας µήνυµά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρεία, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήσης η/και επισκέπτης του δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να λάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας,
β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους,
η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Επίσης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει α)τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, β) τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού 2016/679 ή γ) τον περιορισμό της επεξεργασίας εφόσον α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Κανονισμού, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Ο Ιστοχώρος μας θα ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 του Κανονισμού σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Περαιτέρω, το υποκείμενο των δεδομένων (πελάτες και επαγγελματίες) έχει το έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

Είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειμένου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να του απαντήσει εγγράφως μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή/και επισκεπτών του δικτυακού μας τόπου διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διάφορες που μπορεί να ανακύψουν είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στη διεύθυνση της εταιρείας που αναγράφονται στο τέλος.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών.
Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρεία δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλλει στον Πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

 1. Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση SSL, και συγκεκριμένα TLS 1.2 στους web servers της εταιρίας μας, χρήση Firewalls και Intrusion Prevention System. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην πολιτική ασφαλείας της εταιρείας.

Γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων

H εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, στην περίπτωση παραβίασης σε κάποιο σύστημά, η εταιρεία υποχρεούται εκ του νόμου να ενημερώσει την αρμόδια εποπτική Αρχή σχετικώς εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα αποκτήσει γνώση του γεγονότος της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τις εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος.

 1. Πρόσθετες διευκρινίσεις για τα Cookies
  Για να δείτε αναλύτικα τα cookies που χρησιμοποιουμε μπορείτε να πατησετε ΕΔΩ
 2. Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η Εταιρία;

Είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του, όσο ο Πελάτης βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του Πελατη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του Πελάτη. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη.

Επιπλέον, τα cookies βοηθούν την Εταιρία να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών της.

 1. Ποια cookies χρησιμοποιούνται;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Ο Πελάτης μπορεί να δει και να διαχειριστεί τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

 1. Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η Εταιρία χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που επιτρέπουν στον Πελάτη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του Πελάτη. Χωρίς αυτά τα cookies, η Εταιρία δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού της.

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του Πελάτη όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχει απαντήσει σε κάποια δημοσκόπηση της Εταιρίας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

 1. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies.

Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

 1. Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Η Εταιρία φροντίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και το σεβασμό στον Πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των Πελατών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό η Εταιρία γνωρίζει στους επισκέπτες ή και Πελάτες της τα κατωτέρω:

 1. Η ιστοσελίδα της Εταιρίας είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες/ Πελάτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εταιρίας και να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
 2. Σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του Πελάτη σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω: Η Εταιρία αν διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον Πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Τα στοιχεία των Πελατών διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και δε διαβιβάζονται σε οποιαδήποτε συγγενή εταιρία.
 3. To λογισμικό της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξει ο Πελάτης, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των Πελατών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων του Πελάτη.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται απόλυτα με τις υποχρεώσεις της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας Εταιρείας:

ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

COLOR EXPERTS Β.ΛΑΣΚΟΥ 38 – 11633 ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΑΦΜ: 047432057 – ΔΟΥ: ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 063604903000